Návod k použití nabíječky pro dětská elektrická autíčk

Návod k použití nabíječky pro dětská elektrická autíčka

Postup nabíjení baterie

 1. Připojení nabíječky:

  • Propojte červený kabel nabíječky se záporným terminálem baterie označeným "+".
  • Propojte černý kabel nabíječky s kladným terminálem baterie označeným "-".
 2. Zapojení do elektrické sítě:

  • Zasuňte nabíječku do standardní zásuvky s napětím 220V.
 3. Stav nabíjení:

  • Během procesu nabíjení svítí červená LED dioda "CHARGING" indikující nabití baterie.
 4. Dokončený nabíjecí cyklus:

  • Po úplném nabití baterie se rozsvítí zelená LED dioda "FULL".
 5. Odpojení nabíječky:

  • K odpojení baterie postupujte opačně než při připojení: nejprve vyjměte nabíječku ze zásuvky a až poté odpojte kabely od baterie.

Důležité upozornění:

 1. Zabráníte riziku požáru, úrazu elektrickým proudem či zranění pouze používáním doporučených příslušenství dodaných s nabíječkou.
 2. Nepoužívejte nabíječku s jinými typy baterií, které nejsou kompatibilní s danou nabíječkou.
 3. Pro bezpečnost nabíjejte baterie v dobře větraném prostoru.
 4. Nepoužívejte poškozené zástrčky nebo kabely; v takovém případě nabíječku nepoužívejte.
 5. Neprovádějte žádné úpravy na nabíječce, abyste minimalizovali riziko poškození.
 6. V případě potřeby údržby nebo čištění nabíječky, vždy nejprve odpojte zařízení od elektrické sítě.